Reklamační řád

 

Obchodní společnost: BONA SPES s.r.o.

Kontaktní adresa pro veškerou komunikaci a zásilky:   

BONA SPES s.r.o.
Řepčín 250
Olomouc 77900

Kontaktní e-mail:        servis@best-power.cz
Kontaktní telefon:       (+420) 771 234 568

Upozornění pro zásilky:
Při odesílání jakýchkoli zásilek vždy uvádějte náš kontaktní e-mail a kontaktní telefonní číslo. Pokud vámi zvolený dopravce, nebude mít k těmto údajům přístup, hrozí riziko, že zásilka nebude doručena.

sídlo společnosti: Černovírská 261/9a, 779 00 Olomouc
identifikační číslo: 03476774, DIČ: CZ03476774
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 60150
(dále jen „Prodávající“)

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

I.
Tento reklamační řád byl zpracován podle §2079 a násl. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění  a vztahuje se na zboží v nabídce obchodní společnosti BONA SPES s.r.o., které bylo zakoupeno u obchodní společnosti BONA SPES s.r.o. a které bylo řádně zákazníkem reklamováno.
Ke každému zboží zakoupenému u obchodní společnosti BONA SPES s.r.o. (dále jen prodávající) je přikládána faktura a dodací list nebo prodejka za hotové se specifikací výrobku, které slouží zároveň jako záruční list. Převzetím zboží stvrzuje kupující souhlas se záručními podmínkami prodávajícího. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce (potvrzeno podpisem na dodacím listu). Prodávající odpovídá za vady, které se projeví v záruční době podle zákona. Na dodávky vlastních výrobků poskytuje prodávající záruku v trvání a za podmínek uvedených v technických listech a na obalech jednotlivých výrobků. Na dodávky výrobků jiných výrobců (obchodní zboží) se vztahují záruky dle obchodních a dodacích podmínek těchto výrobců.

II.
Kupujícímu je povinen, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu:info@best-powerbank.cz a sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však společnosti BONA SPES s.r.o. možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
Kupující při reklamaci předloží platný doklad o nákupu zboží spolu s dalšími doklady či informacemi nutnými k vyřízení reklamace (dodací list, fakturu, příjmový pokladní doklad, škodní protokol, prodejku za hotové, apod.). 
Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na kontaktní adresu společnosti s kompletně vyplněným formulářem pro uplatnění reklamace ZDE: Založení servisního / reklamačního případu
Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.
Kupující-podnikatel doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.
Reklamace bude ze strany prodávajícího řešena neprodleně a v případě sporných reklamací nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace u prodávajícího, pokud se obě strany nedohodnou jinak (povaha reklamace vyžaduje účast soudního znalce, jiného výrobce …).
Pokud kupující zjistí vadu při aplikaci zboží, je povinen o tom ihned informovat prodávajícího. Reklamace nemusí být uznána v plném rozsahu, jestliže zboží bude použito i přes jeho vadnost.
K reklamaci je nutné předložit a sdělit prodávajícímu, kromě dokladů uvedených v předchozím odstavci, také další podklady a informace požadované prodávajícím nutné pro takovou reklamaci.
V případě uznání reklamace, vyměňujeme zboží za nové stejného typu max. do 5 pracovních dnů od doručení vadného zboží na sídlo společnosti BONA SPES s.r.o.
V případě, že daný typ zboží již nebude skladem, bude zákazníkovi nabídnut adekvátní typ daného zboží, či vráceny peníze.

III.
Prodávající a kupující se dohodli na tom, že reklamace může být uznána za oprávněnou pouze při splnění těchto podmínek:
a)       kupující musí vždy předložit úplný originál dokladu potvrzujícího nákup zboží,
b)       vždy musí být specifikována konkrétní vada,
c)       zboží musí být používáno nebo aplikováno v souladu s příslušnou dokumentací ke zboží a technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice,
d)       zboží nesmí být používáno v podmínkách, které svou povahou použití zboží vylučují,
e)       vada nebyla způsobena živelnou pohromou, povětrnostními vlivy či násilným poškozením.

Při nesplnění reklamačních podmínek a nedodržení postupů reklamace podle tohoto reklamačního řádu nebude reklamace uznána. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly.
Pro úplnost se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):
a)      mechanickým poškozením zboží,
b)      elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
c)      používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a 
         mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
d)      neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
e)    všechny powerbanky, bateriové generátory, led světla, atd., nabízené na našem eshopu www.best-power.cz, nejsou určeny k profesionálnímu, nebo průmyslovému využití, nebo jako další součást zařízení, ale k běžnému používání koncovým zákazníkem, pro dobíjené drobné elektroniky, jako jsou: mobilní telefony, tablety, notebooky, GPS, kamery, fotoaparáty, svítilny, atd. Při použití k jiným účelům, než je stanoveno v bodě d) odstavce III Reklamačního řádu, nelze uplatňovat zákonem stanovenou záruční lhůtu a prodejce nenese jakoukoliv zodpovědnost za škody, způsobené nesprávný používáním zakoupeného zařízení,
f)      pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí,
        nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
g)  zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
h)      provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
i)       zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
j)       při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,
k)      zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

IV.
Aktuální lhůta a pravidla pro reklamace:
Obecná délka záruční lhůty je 24 měsíců od data prodeje.
a) Garantovaná životnost vestavené baterie v el. zařízeních je 6 měsíců od prodeje, kdy při běžném a správném užívání baterie neklesne její reálný (jmenovitý) výkon pod 80% jmenovitého výkonu baterie.
b) Garantovaná životnost LED diod je 6 měsíců, kdy při běžném a správném užívání led světel je garantováno minimálně 80% svítících led diod z celkového počtu led diod v jednom zařízení.

V.
V případě, že nakupující je právnická nebo podnikající fyzická osoba (tzn. uvede při nákupu, nebo v registraci IČ), poskytujeme na zakoupené zboží zákonnou odpovědnost z vad v délce 12 měsíců.

VI.
Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 1.1.2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti platné pro vyřizování reklamací a záruku za zboží.
Obchodní společnost BONA SPES s.r.o. si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu.

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

       Odkaz pro založení nového servisního, nebo reklamačního případu online: Servis / reklamace online

       Odkazy pro staření formuláře ve formátu .pdf. Nutné, tento vyplněný formulář zaslat se zbožím.

   pdf logo  Formular_pro_prijem_zbozi_do_servisu_BONA SPES sro

   pdf logo  Formular_pro_odstpupeni_od_smlouvy_14_dni_BONA SPES sro

V Olomouci dne 17.12.2020